Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, cu sediul Galaţi, str. Gării nr. 35, patrimoniu, siglă şi sigiliu propriu, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi este acreditată ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Misiunea Casei Corpului Didactic Galaţi promovează inovaţia didactică şi procesul de reformă, este centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, asigură cadrul adecvat pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin creativitate, cercetare şi descoperire, prin implicare şi responsabilitate faţă de şcoală şi de comunitate, precum şi prin deschidere către spaţiul european.

SCURT ISTORIC:
Începând cu 1 septembrie 1986 CCD -urile din întreaga ţară s-au desfiinţat, atribuţiile privind perfecţionarea fiind preluate de isj-uri. anul 1990 marchează redevenirea acestei instituţii, astfel încât în 1995, conform prevederilor legii 84 devine unitate conexă a învăţământului preuniversitar în fiecare judeţ continuând vechile tradiţii şi implementând noile orientări.
S-a reînfiinţat şi şi-a reluat activitatea după revoluţie, prin ordin al ministrului, în ianuarie 1990, întărită prin legea învăţământului nr. 84 din 1995, continuând vechile tradiţii şi implementând noile orientări. După 1990, CCD a proiectat, elaborat şi desfăşurat programe de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice şi pentru cadrele didactice auxiliare, oferind tematici alternative şi un nou cadru de desfăşurare, urmărind, mai ales, eficientizarea demersului didactic.

CE VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE?
Resursele material-financiare şi umane:
Resursele materiale:9 săli /spatii:1 compartiment contabilitate, 1 birou director, 1 compartiment profesori metodişti, 1 compartiment bibliotecă ce deţine peste 10000 volume, 1 sală destinată depozitării de carte, 1 laborator informatică, 2 săli de formare; mijloace moderne de comunicare şi informare (fax, e-mail, internet); echipamente: 20 calculatoare, 6 laptop-uri, 10 imprimante, 3 videoproiectoare, 2 camere video, 2 laminatoare, 1 scanner, 2 copiatoare, 1 video-recorder, 1 video- player, 3 retroproiectoare, 1 fax, 2 table flipchart, 202 CD-uri cu soft educaţional, 2 table interactive;1 sală dotata cu o reţea de 20 calculatoare funcţionale, destinata instruirii cadrelor didactice privind utilizarea aplicaţiei AeL şi instruire ECDL.
Resursele umane au fost atent selecţionate, potrivit specificului instituţiei şi în concordanţă cu nevoile de formare identificate în vederea realizării strategiei de dezvoltare a CCD Galaţi. instituţia dispune de o încadrare a profesorilor metodişti prin concurs, organizat respectându-se legislaţia şi metodologia în vigoare, ceea ce a asigurat continuitate, echilibru şi eficienta in realizarea activităţilor propuse. Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.
Strategia asumată are în vedere formarea competentelor cheie în societatea cunoaşterii, informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul stimulării şi valorificării creativităţii profesionale.
Direcţiile strategice de acţiune ale Casei Corpului Didactic Galaţi vizează creşterea calităţii procesului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă, prin urmărirea impactului formarii continue şi prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate.
Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.
Prin diversitatea activităţilor, Casa Corpului Didactic se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar gălăţean în contextul european al consolidării educaţiei de-a lungul întregii vieţii. 
Strategia formării şi reformării resurselor umane este punctul de pornire al tuturor politicilor şi măsurilor de restructurare şi modernizare economico – socială în tranziţia spre un nou tip de societate. Drept urmare, activităţile proiectate ţin cont de profesionalismul şi competenţa celor implicaţi, dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali.
Printr-un dialog deschis si permanent, prin angajare puternică, ne propunem să oferim programe de formare continuă pentru personalul din învăţământului preuniversitar, de înaltă eficienţă şi performanţă.
Valorile dominante sunt: entuziasm, receptivitate la nou, dorinţa de afirmare, promptitudine, respect reciproc, coeziune în acţiune. Climatul din unitate este deschis şi stimulativ pentru activitatea de tip creativ, relaţiile din colectiv fiind colegiale, de respect şi sprijin reciproc, în majoritatea situaţiilor.
Direcţiile strategice de acţiune ale Casei Corpului Didactic Galaţi urmăresc creşterea calităţii procesului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă, prin urmărirea impactului formarii continue şi prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate în scopul creşterii competitivităţii resursei umane din învăţământul preuniversitar. 
Nevoile de dezvoltare profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Galaţi au fost identificate in mare măsura utilizând strategiile mai sus menţionate.

 

O activitate bine desfăşurată, este în primul rând, rezultatul unei proiectări bine gândite, întreaga activitate de dezvoltare profesională având la bază diagnoza şi analiza mediului intern şi extern şi a nevoilor de formare/perfecţionare a cadrelor didactice din judeţ. Formarea continuă a permis  să se răspundă atât nevoilor personale, cât şi celor profesionale şi organizaţionale. Ţinând seama de obiectivele formarii continue (dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor, ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite şi cunoaşterea mediului social) au fost iniţiate, organizate şi derulate diverse programe şi activităţi la nivel de judeţ, care sunt efectul investigaţiei nevoii de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.