logo color fond alb

 

 

 

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă)”
Contract nr POSDRU/87/1.3/S/54379
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Formulare înscriere cursuri pentru grupul ţină:

- Informaţii înscriere cursuri (AICI)

- Anexa 1

- Anexa 2

- Anexa 3

- Anexa 4

- Anexa 5

 • Obiectivul proiectului
 • Proiectul are ca obiectiv formarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin implementarea unui cadru instituţional şi metodologic comun la nivel multi-regional, adaptat societăţii bazate pe cunoaştere, în vederea asigurării unui învăţământ performant la standardele europene.
 • Scopul proiectului
 • Scopul proiectului este să producă schimbări conceptuale şi practice în procesul de modernizare a medodelor de predare-învăţare în unităţile de învăţământ din cele două regiuni partenere, contribuind la dezvoltarea unei oferte educaţionale performante, conforme cu cerinţele procesului Lisabona şi ale programelor de dezvoltare a resurselor umane din educaţie, aşa cum este specificat în SIDRU şi PINCSR.
 • Parteneri

 

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa

2. Casa Corpului Didactic Galaţi

3. Casa Corpului Didactic Ialomiţa

4. S.C. Altfactor S.R.L. Galaţi

5. S.C. Alfagroup S.R.L. Galaţi

6. SIVECO România S.A.

7. S.C. Activemall S.R.L. Galaţi

Grupul ţintă

•Personal din educaţie – 6098 persoane

•Certificaţi – 4878 persoane, (80%)

Din care:

•Consilieri şcolari – 630 persoane
•Mentori şcolari – 370 persoane
•Debutanţi sub 35 ani – 328 persoane
•Cadre didactice din învăţământul preşcolar – 1000 persoane
•Cadre didactice din învăţământul primar – 1200 persoane
•Cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic – 500 persoane
•Cadre didactice din învăţământul secundar inferior – 800 persoane
•Cadre didactice din învăţământul secundar superior – 650 persoane
•Personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţie de conducere, monitorizare, evaluare şi control – 620 persoane

 

Principale rezultate aşteptate

 

- 6098 de cadre didactice, didactic auxiliar şi manageri şcolari din care cel puţin 80% certificate, care deţin competenţe profesionale optimizate prin programele de formare;

- 100 de formatori certificaţi conform COR 241205 şi 5 pachete de suporturi de curs pentru modulele de formare;

- 2 programe de formare continuă de tip blended learning acreditate;

- o bibliotecă virtuală ce cuprinde cursuri în format multimedia;

- o bază de date actualizată, privind nevoile de formare profesională a cadrelor didactice din cele două regiuni de dezvoltare;

- un laborator mobil ECDL acreditat;

- o reţea europeană de cooperare în domeniul consilierii psihopedagogice;

- o reţea europeană de cooperare în domeniul activităţilor de îndrumare şi control;

- 8 Centre de Dezvoltare a Carierei;

- 1 Filială CCD Galaţi;

- 24 Centre de Consiliere şi Orientare a Carierei;

- 2 Cataloage virtuale pentru cele două regiuni de dezvoltare;

- platformă on-line, funcţională şi actualizată permanent, necesară desfăşurării cursurilor de tip blended learning;

- pagina Web a proiectului, click AICI

Bugetul Proiectului

- Valoarea totala a proiectului -20820236 lei
 • - Contributia solicitantului - 4373232 lei
 • - Asistenta financiara nerambursabila - 16404064 lei
 • Programe de formare oferite în cadrul proiectului
 • 1. ECDL complet - 70 ore - aprilie 2011
 • 2. Managementul clasei. Managementul crizei - 70 ore - septembrie 2011
 • 3. Curriculum centrat pe competenţe - 42 ore - februarie 2012
 • 4. Euromanager şcolar - 89 ore - februarie 2011
 • 5. Competenţe comune - comunicare în limba engleză - 89 ore - septembrie 2011
 • 6. Competenţe comune - comunicare în limba franceză - 89 ore - septembrie 2011
 • 7. Asistent în relaţii publice şi comunicare - 42 ore - septembrie 2011
 • 8. Expert achiziţii publice - 48 ore - septembrie 2011
 • Articole şi comunicate în presă

- Articol ziarul local "Viaţa liberă" Galaţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

 

- Comunicat de presa